วัตถุประสงค์ในการจัดทำรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์
 •   เพื่อให้หน่วยงานเจ้าของข้อมูลรายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
 •   เพื่อวิเคราะห์และรายงานสถานการณ์โรคที่เป็นปัจจุบัน ทั้งใน และต่างประเทศ
 •   เพื่อเป็นสื่อกลางในการนำเสนอผลการสอบสวนโรค หรืองาน ศึกษาวิจัยที่สำคัญและเป็นปัจจุบัน
 •   เพื่อเผยแพร่ความรู้ ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานทาง ระบาดวิทยาและสาธารณสุข
 

คณะที่ปรึกษา

 • นายแพทย์สุชาติ เจตนเสน
 • นายแพทย์ประยูร กุนาศล
 • นายแพทย์ธวัช จายนียโยธิน
 • นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ
 • นายแพทย์คำนวณ อึ้งชูศักดิ์
 • นายสัตวแพทย์ประวิทย์ ชุมเกษียร
 • นายองอาจ เจริญสุข
 

หัวหน้ากองบรรณาธิการ

 • นายแพทย์ภาสกร อัครเสวี

บรรณาธิการวิชาการ :

 • แพทย์หญิงชุลีพร จิระพงษา
 • แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์
 • นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร
 • แพทย์หญิงพิมพ์ภา เตชะกมลสุข
 • แพทย์หญิงดารินทร์ อารีย์โชคชัย
 • นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท
 • นายแพทย์ปณิธี ธัมมวิจยะ
 • นายแพทย์จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์
 • นายแพทย์โรม บัวทอง
 • นายแพทย์ฐิติพงษ์ ยิ่งยง
 • นายสัตวแพทย์ธีรศักดิ์ ชักนำ
 • นายแพทย์ธราวิทย์ อุปพงษ์
 • นายแพทย์อรรถเกียรติ กาญจนพิบูลย์วงศ์
 • นางลดารัตน์ ผาตินาวิน
 • นางแสงโฉม เกิดคล้าย
 

กองบรรณาธิการ

 • บริมาศ ศักดิ์ศิริสัมพันธ์
 • สิริลักษณ์ รังษีวงศ์
 • พงษ์ศิริ วัฒนาสุรกิตต์
 • กรรณิการ์ หมอนพังเทียม

ฝ่ายข้อมูล

 • สมาน สยุมภูรุจินันท์
 • พัชรี ศรีหมอก
 • น.สพ. ธีรศักดิ์ ชักนำ
 • สมเจตน์ ตั้งเจริญศิลป์

ฝ่ายจัดส่ง

 • พูนทรัพย์ เปียมณี
 • เชิดชัย ดาราแจ้ง

ฝ่ายศิลป์

 • ประมวล ทุมพงษ์
 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์

 • บริมาศ ศักดิ์ศิริสัมพันธ์

สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

 • อาคาร 4 ชั้น 6
 • สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ติดต่อเรา

 • อีเมล์: panda_tid@hotmail.com
 • โทรศัพท์: 0-2590-1723
 • โทรสาร: 0-2590-1784